REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CMB.com.pl

 

Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.cmb.com.pl jest prowadzony przez CMB Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (42-226) przy ulicy Jadwigi 112, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000993462, NIP 5732896085, REGON: 369298166. Wysokość kapitału zakładowego 50 000,00 zł.

Dane kontaktowe:

Adres pocztowy:

CMB Sp. z o.o.

ul. Jadwigi 112,

42-226 Częstochowa

Adres e-mail:

esklep@cmb.com.pl

Numer telefonu:

34 361 45 64 wew. 333

 

§ 1 Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu znajdującego się pod adresem www.cmb.com.pl.

2. Wszystkie informacje o produktach (opisy, parametry techniczne oraz ceny) znajdujące się na stronie internetowej Sklepu stanowią zaproszenie do złożenia Sprzedawcy oferty, w celu zawarcia Umowy Sprzedaży. Samo złożenie zamówienia nie prowadzi bezpośrednio do zawarcia Umowy.

3. Prawa autorskie do treści zawartych na stronach internetowych Sklepu przysługują CMB Sp. z o.o. lub podmiotom z którym zawarto odpowiednie umowy oraz podlegają ochronie prawnej.

4. Korzystanie ze Sklepu dostępnego pod adresem www.cmb.com.pl jest możliwe dla Klientów, których system teleinformatyczny spełnia minimalne wymagania techniczne, tj. posiada dostęp do łącza internetowego oraz przeglądarkę internetową.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje dla zamówień złożonych po dniu 15 lipca 2019 roku.

 

§ 2 Definicje

1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

a. Klient – osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta ze sklepu internetowego,

b. Konsument – osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

c. Konto – baza danych Klienta, służących m. in. do składania Zamówień oraz tworzenia historii Zamówień,

d. Produkt – towary prezentowane w Sklepie, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży,

e. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego prowadzonego na stronie internetowej pod adresem www.cmb.com.pl,

f. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.cmb.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia, dokonać zakupu Produktu,

g. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym w chwili składania zamówienia, cenę, sposób zapłaty, dane Klienta, sposób oraz miejsce dostarczenia Produktu, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego Produktów będących przedmiotem zamówienia,

h. Produkt na Zamówienie – produkt nie znajdujący się w magazynie przedsiębiorcy w chwili składania zamówienia, sprowadzany na życzenie Klienta, który jest objęty Zaliczką lub Zadatkiem,

i. Usługodawca (Sprzedawca) – CMB Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (42-226) przy ulicy Jadwigi 112, prowadzący sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.cmb.com.pl,

j. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

k. Umowa Sprzedaży (Umowa) – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy CMB Sp. z o.o. a Klientem, zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

l. Umowa założenia oraz prowadzenia Konta (Umowa Konta) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną, umożliwiająca Usługobiorcy założenie oraz prowadzenie Konta w ramach Sklepu Internetowego, za pośrednictwem którego składa Zamówienia.

 

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.cmb.com.pl

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia poprzez zaznaczenie „Przeczytałem/am i akceptuję Regulamin Sklepu internetowego CMB.com.pl”.

2. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.

3. W ofercie Sklepu znajdują się również Produkty na Zamówienie, których czas realizacji jest dłuższy, niż standardowy czas realizacji Zamówienia. Klient zostanie poinformowany przez pracownika Sprzedawcy drogą telefoniczną lub mailową, o przybliżonym czasie realizacji Zamówienia.

4. Koszty wysyłki są obliczane automatycznie i mają charakter orientacyjny. Jednakże, mogą ulec zmianie po weryfikacji przez pracownika Sprzedawcy rodzaju oraz ilości Produktów będących przedmiotem Zamówienia.

 

§ 4 Zawarcie Umowy

1. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (wraz z podatkiem VAT).

2. Zamówienia w Sklepie mogą być przyjmowane poprzez stronę internetową na adres esklep@cmb.com.pl.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą mailową możliwe są wyłącznie w godzinach podanych w dziale Kontakt.

4. Zamówienia złożone poprzez stronę internetową Sklepu w sobotę, niedzielę lub święta będą rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.

5. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, należy wejść na stronę internetową www.esklep@cmb.com.pl, dokonać wyboru Produktu z asortymentu Sklepu, a następnie złożyć Zamówienie, wskazując miejsce dostawy Produktu oraz podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi informacje lub komunikaty.

6. Zamówienie jest wiążące, gdy Klient prawidłowo wypełni formularz Zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe (w tym adres e-mail oraz numer telefonu) oraz dane miejsca dostawy, gdzie zamówiony Produkt ma zostać wysłany.

7. W przypadku, gdy dane nie są kompletne, pracownik Sprzedawcy podejmie próbę kontaktu z Klientem. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

8. Złożenie zamówienia nie prowadzi do zawarcia Umowy. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy. W ciągu 3 dni roboczych od chwili złożenia Zamówienia, Sprzedawca ustosunkuje się do oferty złożonej przez Klienta, informując go o przyjęciu albo odrzuceniu oferty. Przyjęcie oferty prowadzi do zawarcia Umowy.

9. W przypadku złożenia Zamówienia Produktu na Zamówienie, Sklep pobiera od Klienta Zaliczkę w wysokości nie niższej niż 30% wartości Zamówienia. W szczególnych przypadkach Sprzedawca może zwrócić się do Klienta o wpłacenie Zadatku, w takiej sytuacji Klient zostanie uprzednio o tym poinformowany przez pracownika Sprzedawcy. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na wpłatę Zadatku, może on anulować Zamówienie. Zaliczka lub Zadatek powinny być opłacone przelewem na numer konta bankowego Sprzedawcy, wskazanego przez jego pracownika w wiadomości elektronicznej.

10. W przypadku złożenia Zamówienia na Produkt na Zamówienie, pracownik Sprzedawcy skontaktuje się z Klientem drogą mailową lub telefoniczną i potwierdzi czas oczekiwania na Produkt. Jeśli czas oczekiwania nie będzie odpowiadał Klientowi, ma on prawo anulować Zamówienie. Jeśli zdecyduje się na jego realizację, status Zamówienia zostanie zmieniony na „Przyjęto do realizacji. Oczekiwanie na wpłatę”, a Klient powinien wpłacić ustaloną Zaliczkę, o której mowa w § 4 punkcie 9 niniejszego Regulaminu.

11. Po złożeniu poprawnego Zamówienia, Klient otrzyma informację drogą mailową, potwierdzającą zarejestrowanie Zamówienia w systemie. Wiadomość ta stanowi potwierdzenie doręczenia Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy.

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówień, dla których nie uregulowano płatności w terminie 7 dni od daty złożenia Zamówienia. Dotyczy to płatności dokonywanej w formie przelewu.

13. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów oraz organizowania akcji promocyjnych na stronie internetowej Sklepu. Zmiana ceny Produktu nie może nastąpić po przyjęciu Zamówienia do realizacji.

 

§ 5 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu, Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy usługi drogą elektroniczną.

2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorcy przez Usługodawcę jest umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie.

3. Dla Usługobiorcy, który zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Usługodawca świadczy usługę drogą elektroniczną, polegającą na założeniu i prowadzeniu Konta na stronie internetowej Sklepu.

4. W ramach założonego Konta przechowywane są dane Usługobiorcy oraz historia złożonych przez niego Zamówień w Sklepie.

5. Usługobiorca loguje się do konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

6. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz przesłanie go, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu. Z chwilą aktywacji Konta Usługobiorcy, następującej po kliknięciu w link aktywacyjny przesłany drogą elektroniczną na podany w trakcie rejestracji adres e-mail, między Usługobiorcą a Usługodawcą zawierana jest umowa o założenie oraz prowadzenie Konta w Sklepie.

7. Usługa założenia oraz prowadzenia Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony.

8. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę Konta ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

10. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Usługobiorca może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail esklep@cmb.com.pl. W wiadomości Usługobiorca powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 

§ 6 Wysyłka

1. Dostawa produktów zamówionych w Sklepie realizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Klient jest obciążany kosztami wysyłki określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat jest uzależniona od rodzaju transportu, rozmiaru oraz wagi zamówionych Produktów, a także od wybranego sposobu płatności. Cennik dostawy Produktów dostępny jest na stronie internetowej Sklepu.

3. Dostawa Produktów następuje przesyłką kurierską.

4. Sprzedawca dopuszcza jednak możliwość osobistego odbioru zamówionego Produktu na życzenie Klienta zgłoszone Sprzedawcy. Odbioru należy dokonać w siedzibie Sprzedawcy, tj. przy ul. Jadwigi 112, 42-226 Częstochowa.

5. Wszystkie przesyłki przed wysłaniem są odpowiednio pakowane i zabezpieczane.

6. Klient powinien sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera. Należy szczególnie zwrócić uwagę na stan taśm oraz opakowania przesyłki. W sytuacji gdy:

a. opakowanie przesyłki jest uszkodzone;

b. zawartość przesyłki jest niezgodna z Zamówieniem;

c. przesyłka jest niekompletna;

należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Następnie, należy poinformować Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji, kontaktując się telefonicznie lub wysyłając wiadomość drogą elektroniczną na adres: esklep@cmb.com.pl

7. W przypadku uszkodzeń lub ubytków przesyłki, których nie można było dostrzec podczas odbioru towaru, Klient powinien poinformować przewoźnika oraz zażądać sporządzenia protokołu szkody.

 

§ 7 Płatność

1. Na każde Zamówienie Sprzedawca wystawia paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

2. Klient ma możliwość wyboru sposobu zapłaty za dokonane zamówienie:

a. przelewem na numer konta bankowego Sprzedawcy wskazanego przez jego pracownika w wiadomości elektronicznej,

b. szybką płatnością "BLIK" za pośrednictwem imoje,

c. e-przelewem za pośrednictwem imoje,

d. kartą płatniczą (Visa, Mastercard) za pośrednictwem imoje,

e. "przy odbiorze", czyli płatność gotówką podczas odbioru towaru w salonie stacjonarnym.

 

§ 8 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w przeciągu 14 dni. W tym celu Konsument może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wydrukować, wypełnić oraz podpisać, a następnie wysłać pocztą tradycyjną na adres: CMB, ul. Jadwigi 112, 42-226 Częstochowa lub przy pomocy poczty e-mail na adres esklep@cmb.com.pl.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku:

a. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

5. Zwracane produkty muszą być kompletne. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni. Konsument powinien odesłać zwracany Produkt na adres podany przez pracownika Przedsiębiorcy.

6. Zwracany Produkt powinien zostać zapakowany w sposób zapewniający jego bezpieczne dostarczenie do Sklepu.

7. Zwrot wpłaconych przez Klienta środków dokonany będzie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

9. Dodatkowe informacje dotyczące odstąpienia od Umowy zawiera Załącznik 2 do niniejszego Regulaminu.

10. Przedsiębiorca dokonujący zakupu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.

 

§ 9 Reklamacje

1. CMB Sp. z o.o. zobowiązana jest do wydania towaru bez wad.

2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.

3. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

4. Reklamacje można składać, poprzez wykorzystanie formularza reklamacji stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu, drogą mailową na adres: esklep@cmb.com.pl lub w formie pisemnej pocztą tradycyjną na adres Sklepu.

5. Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail z którego reklamacja została wysłana do Sklepu. Na wyraźną prośbę Klienta, Sprzedawca może wysłać odpowiedź na reklamację na adres poczty tradycyjnej.

6. Sprzedawca nie jest producentem towarów.

7. Roszczenia z tytułu gwarancji powinny być kierowane do autoryzowanych przez producenta lub importera placówek serwisowych na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej producenta lub importera.

8. Klientowi przysługuje jednakże prawo do bezpośredniego skorzystania z gwarancji producenta w Sklepie.

9. Przedsiębiorcy dokonujący zakupy w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością przysługuje rękojmia.

 

§ 10 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu w związku z zawartą Umową jest CMB Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (42-226) przy ulicy Jadwigi 112, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000993462, NIP 5732896085, REGON: 369298166.

2. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.cmb.com.pl/polityka-prywatnosci.html.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2019 roku.

2. Uznanie części postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie powoduje nieważności lub nieskuteczności pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Wszelkie ewentualne spory powstałe pomiędzy CMB Sp. z o.o. a Konsumentem będą rozstrzygane przez sądy, których właściwość zostanie ustalona na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

4. Wszelkie ewentualne spory powstałe pomiędzy CMB Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniach usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

6. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Dodatkowe informacje oraz opis procedur dotyczących pozasądowego rozpatrywania reklamacji znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.pl w zakładce Konsumenci -> Rozstrzyganie sporów konsumenckich.

7. Sprzedawca informuje, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma ODR, czyli platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami, a przedsiębiorcami, którzy dążą do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Jakiekolwiek zmiany nie będą miały zastosowania do Zamówień złożonych przed dniem, w którym nastąpiła zmiana treści Regulaminu.

9. Załączniki Nr 1-3 stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

 

Załączniki:

1.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

2.Informacje nt. prawa odstąpienia od Umowy

3.Formularz reklamacji

Strona internetowa CMB.com.pl stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celu zapewnienia najwyższych standardów usługi podczas zakupów i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb swoich klientów. Wszystkie pliki są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Zmian w plikach cookies można dokonać w każdym momencie w ustawieniach przeglądarki.